Oferta

PEP-R

Profil Psychoedukacyjny E. Schoplera służy do diagnozowania i oceny poziomu umiejętności dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Pozwala ocenić poziom umiejętności w 7 sferach i ocenić zachowanie. Przeznaczony dla dzieci w wieku od 6 miesiąca do 12 roku życia.

M-CHAT-R

Narzędzie przesiewowe określające ryzyko występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu. Przeznaczone do obserwacji dzieci w wieku 16-30 miesięcy.

Czas trwania: 60-90 minut

VB – MAPP

Program do oceny kamieni milowych z zakresu umiejętności językowych i społecznych dzieci ze spektrum autyzmu oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi. Diagnoza umiejętności VB – MAPP umożliwia stworzenie indywidualnego programu terapeutycznego dostosowanego do możliwości dziecka.

Czas trwania: 3 spotkania 60-90 minut

Diagnoza pedagogiczna

Szczegółowa i wnikliwa analiza dokumentów dziecka, wywiad z rodzicem, obserwacja zachowań i umiejętności dziecka w sytuacjach zadaniowych i społecznych. Wykonanie profilu osiągnięć dziecka zobrazuje tempo i dynamikę rozwoju dziecka.

Czas trwania: 60-90 minut

Badanie dojrzałości szkolnej

Badanie dojrzałości szkolnej ma na celu sprawdzenie umiejętności dzieci 5, 6 letnich, określenie poziomu gotowości do podjęcia edukacji szkolnej. Rodzice otrzymują informacje o mocnych stronach funkcjonowania dziecka oraz możliwych deficytach.

Czas trwania: 3 spotkania 60-90 minut

Konsultacja pedagogiczna

Zanim podejmiemy terapię wskazana jest konsultacja z rodzicami i dzieckiem w celu określenia umiejętności rozwojowych dziecka oraz oczekiwań rodzica, co ułatwi stworzenie programu terapeutycznego do dalszej pracy.

Konsultacje mogą również dotyczyć tematów zgłoszonych przez rodzica.

Czas trwania: 60 minut (ilość spotkań ustalana jest indywidualnie)

Terapia pedagogiczna

Celem terapii pedagogicznej jest rozwijanie i usprawnianie funkcji poznawczych, komunikacyjnych i społecznych w procesie uczenia. Zadaniem terapii jest rozwijanie umiejętności dziecka oraz redukowanie deficytów zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Czas trwania: 50-55 minut

Terapia behawioralna

Celem terapii behawioralnej jest kształtowanie umiejętności dziecka zgodnie z indywidualnymi potrzebami w zakresie samoobsługi, komunikacji, umiejętności poznawczych, emocjonalnych i społecznych. Zadaniem terapii jest nauczenie dziecka jak największej samodzielności w środowisku naturalnym (domu, przedszkolu, szkole), niwelowanie zachowań kontekstowo nieodpowiednich uniemożliwiających efektywność uczenia oraz trening jedzenia i czystości.

Czas trwania: 50-55 minut

Trening jedzenia

Proponuję wsparcie rodziców oraz instruktaż dotyczący rozszerzenia repertuaru pokarmów u dzieci z dietą wybiórczą.

Trening czystości

Proponuję wsparcie rodziców oraz instruktaż przeprowadzania treningu toaletowego w środowisku domowym.

Eliminacja zachowań kontekstowo nieodpowiednich (zachowania trudne)

Obserwacja występujących zachowań, tworzenie programu, realizacja procedur w celu zmniejszenia częstotliwości, nasilenia zachowań oraz nauka zachowań pożądanych.

Terapia ręki

Celem zajęć jest poprawa sprawności i wzmocnienie motoryki małej. Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, które posiadają problemy z grafomotoryką, trzymaniem narzędzia pisarskiego, precyzyjnymi ruchami, samoobsługą (ubieraniem się) oraz problemami z napięciem obręczy barkowej.

Czas trwania: 30-45 minut

Trening Umiejętności Społecznych

Celem zajęć jest nauka zabawy z rówieśnikami z wykorzystaniem umiejętności słuchania, rozmawiania oraz współpracy. Uczestnicy Treningu Umiejętności Społecznych uczą się zadawania pytań, godzenia się z rolą wygrany/przegrany w grach i zabawach. Dzieci mają możliwość nauki radzenia sobie z krytyką i uczuciami oraz przestrzeganiem norm i zasad panujących w społeczeństwie.
Zajęcia prowadzone w grupach 4-6 osobowych dla dzieci i młodzieży o podobnym poziomie funkcjonowania i wieku.

Czas trwania : 50 minut

Trening Umiejętności Szkolnych

Celem zajęć jest nabywanie przez uczestników umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w środowisku szkolnym. Zajęcia mają na celu naukę prawidłowej postawy siedzenia w ławce, umiejętności rozumienia i samodzielnego wykonywania poleceń oraz umiejętności proszenia o pomoc.
Zajęcia skierowane są do dzieci przygotowujących się do podjęcia edukacji szkolnej oraz mającymi problemy ze skupianiem uwagi. Prowadzone w grupach 4-6 osobowych.

Czas trwania: 45 minut

Trening Umiejętności Komunikacyjnych

Celem jest wzmacnianie umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Wprowadzanie alternatywnej formy komunikacji i porozumiewania się w środowisku naturalnym (PECS, AAC, MAKATON)
Możliwa praca indywidualna i grupowa.

Czas trwania: 50 minut

na terenie domu

Ze względu na zdarzające się sytuacje kryzysowe w środowisku domowym, gdzie dziecko prezentuje zachowania utrudniające funkcjonowanie swoje i całej rodziny wychodzę na przeciw oczekiwaniom rodzicom i proponuję obserwację i pracę interwencyjną na terenie domu oraz stworzenie zaleceń i domowego planu terapeutycznego.

Czas trwania: 60 minut

na terenie placówki

Obserwacja dziecka i praca terapeutyczna na terenie placówki umożliwia szersze spojrzenie na problem. Praca interwencyjna ma na celu ustalenie przyczyn, które powodują dane zachowanie, czy problem. Ustalenie planu naprawczego oraz wsparcie w działaniach rodziców, nauczycieli, terapeutów i rówieśników.

Czas trwania: 60 minut

Wszelkiego rodzaju opinie wydawane są bez dodatkowych opłat.